Search
Close this search box.

Avtal och villkor

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Integritetspolicy

https://bokamera.se/privacy

ÅNGERRÄTT
Konsumenter har normalt rätt till fjorton (14) dagars ångerrätt vid köp av tjänster via internet.

Vid köp av tjänster börjar ångerfristen att gälla dagen efter att avtalet har ingåtts.

Med det undantag som anges nedan har konsumenter som sluter med Its ANDY med andra ord rätt att ångra avtalet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet mellan Its ANDY och konsumenten slöts.

Undantag: Du är medveten om och samtycker härmed till att ångerrätten inte gäller för tjänster som fullgjorts.

Om du genomför ett möte med en av våra Psykologer, Terapeuter, Coacher eller Forskare inom ångerfristen kan du därmed inte ångra det redan fullgjorda samtalet.

Hur gör jag för att ångra köpet?
Om du har slutit avtal med Its ANDY i egenskap av konsument och vill ångra ditt köp av tjänster ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt med post eller e-post). Om du vill kan du använda konsumentverkets ångerblankett som finns tillgänglig på följande länk: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

Mejla gärna in blanketten eller ditt meddelande om du vill utnyttja din ångerrätt till: andy@itsandy.se

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder ditt meddelande om att du tänket utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut. Om du frånträder avtalet med Its ANDY inom ångerfristen som anges ovan (och undantaget för fullgjorda tjänster inte är lämpligt) kommer Its ANDY att betala tillbaka eventuella belopp vi erhållit med anledning av avtalet. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som konsumenten använde vid betalning, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Kontakta gärna oss på andy@itsandy.se om du har några frågor om ångerrätten eller hur du går till väga för att utnyttja ångerrätten.

Its ANDY AB
andy@itsandy.se


VILLKOR OCH ANVÄNDARAVTAL

  1. OMFATTNING OCH TILLÄMPLIGHET

1.1 Detta avtal/dessa allmänna villkor gäller mellan Its Andy AB, org. nr. 559384-6768, Valhallavägen 110, 114 41 Stockholm (nedan ”Its ANDY”) och dig som klient när du registrerar dig som användare (nedan ”Användare”).

1.2 För att boka tjänsten behöver du skapa ett användarkonto genom att lämna vissa personuppgifter (namn, e-postadress och mobilnummer).

För vissa delar av Tjänsten behöver du välja betalningsmetod samt lämna aktuella betalningsuppgifter (såsom betal- eller kreditkortsuppgifter eller fakturauppgifter).  Du väljer om du betalar tjänsten genom en Gåvokod (du tillhandahåller kod genom ansökan/erbjudande) alternativ genom Payson Checkout. 
Du aktiverar Tjänsten genom att acceptera villkoren.

1.3 Användaren ansvarar för att kontaktuppgifter som denne lämnar vid Avtalets ingående är korrekta. Användaren förbinder sig till att uppdatera sitt konto med aktuella uppgifter under avtalstiden. Eventuella ändringar ska meddelas Its ANDY genom uppdatering direkt på itsa.andy.se eller via e-mail till hej@itsandy.se

1.4 Användaren är medveten om samt accepterar att Its ANDY är tjänsteförmedlare av olika utövare så som psykologer, terapeuter, coacher, forskare.

Utövaren ansvarar ensamt för de tjänster de tillhandahåller via Plattformen. Detta Avtal ska därmed endast anses som ett tjänsteavtal för att tillhandahållande av en teknisk plattformslösning. För undvikande av missförstånd förtydligas här att Its ANDY under inga omständigheter bär något som helst ansvar för de insatser, undersökningar, medicinska tjänster eller resultat (eller kvaliteten på dessa) som tillhandahålls Användaren inom ramen för dennes kontakter med utövarna genom itsandy.se.

1.5 Dessa avtalsvillkor/allmänna villkor, policys, instruktioner och annan information kring Tjänsten finns tillgängliga på itsandy.se Äldre versioner av dessa dokument arkiveras inte. Its ANDY rekommenderar därför att Användaren skriver ut och sparar en kopia av vid var tid gällande villkor för Tjänsten.

1.6 För det fall Användaren tillhandahålls tjänster enligt detta Avtal genom till exempel ett abonnemang, ersättnings- eller löneförmån, eller centralt upphandlat avtal via arbetsgivare eller liknande, gäller ej konsumtenregel ”Avbokning av videosamtal”.

  1. ANVÄNDARKONTOT

2.1 Användaren är personligt ansvarig för varje handling som företas vid användning av dennes Användarkonto.

2.1 Användarkontot är personligt och får endast nyttjas av den Användare som registerat Användarkontot.

2.2 Användarkonto får inte överlåtas eller upplåtas till annan.

2.3 Its ANDY ansvarar ej för utomståendes missbruk av Användarkonto och ej heller för konsekvenser och/eller eventuella skador på grund därav.

2.4 Användaren ansvarar för att dennes Användarkonto används i enlighet med detta Avtal, övriga villkor och instruktioner på itsandy.se samt i enlighet med vid var tid gällande rätt.

2.5 Användaren ansvarar personligen för den information denne lämnar i eller genom itsandy.se

2.6 Genom att registrera ett Användarkonto på itsandy.se bekräftar och accepterar Användaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar avseende itsandy.se som framgår av Its ANDY vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar som finns tillgängliga på itsandy.se

2.7 Genom att registrera ett Användarkonto på Itsandy.se, bekräftar och accepterar Användaren att de kontaktuppgifter denne angivit kan användas av Its ANDY för att kontakta Användaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Användaren kan när som helst avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. För ytterligare information om Its ANDYhantering av bland annat person- och kontaktuppgifter hänvisas till vår integritetspolicy som återfinns på vår hemsida: itsandy.se. Användaren bekräftar härmed att denne har tagit del av Its ANDY´s integritetspolicy.

  1. PRIS OCH BETALNING

3.1 Tjänsterna på Itsandy.se tillhandahålls till det pris som framgår i vid var tid gällande prislista som återfinns på itsandy.se. Tjänstens pris framgår alltid innan bokning sker.

3.2 Betalning för samtal, eller annan tjänst genom itsandy.se, sker innan konsultation påbörjas eller tjänst tillhandahålls. Användare kan inte påbörja samtal eller nyttja annan tjänst innan betalning erlagts.

3.3 Betalning för Tjänsten sker via den eller de betalningsalternativ Its ANDY från tid till annan erbjuder samt förutsätter att Användaren accepterar de villkor som från tid till annan uppställs av Its ANDY´s betalningstjänstleveratör(er). Nu tillämpliga betalningsalternativ anges på Itsandy.se

3.4 Om inte annat framgår anges belopp i SEK och inklusive moms.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

4.1 Med de begränsningar som framgår av denna punkt 4, ansvarar för att Its ANDY är tillgängligt enligt punkterna 4.2, 4.3, 4.5, och 4.6 nedan. Vidare ansvarar ej Its ANDY för lagring av tillhandahållen och uppladdad information, oavsett om denna tillhandahållits av Användare eller utövare.

4.2 Its ANDY´s målsättning är att itsandy.se ska hålla hög tillgänglighet och att Användaren ska ha tillgång till sitt Användarkonto när som helst på dygnet. Användaren kan boka in samtal, möte mm i enlighet med de boknings möjligheter som tillhandahålls via det boknings system itsandy.se använder sig av. Its ANDY lämnar därmed inte några garantier kring Tjänstens tillgänglighet eller att Tjänsten tillhandahålls utan avbrott.

4.3 Its ANDY bär inget ansvar för avbrott i tjänsten eller tillgängligheten som uppstått på grund av:

  1. i) Fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Its ANDY, trots att de på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa.
  2. ii) Annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet.

iii) Virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Its ANDY vidtagit fackmannamässiga åtgärder.

  1. iv) Eller omständigheter som utgör Force Majeure enligt punkt 11 nedan.

4.4 Fel eller avbrott avseende Tjänsten ska anmälas utan dröjsmål till Its ANDY kundtjänst via andy@itsandy.se (dygnet runt).

4.5 Its ANDY ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från itsandy.se.

4.6 Its ANDY ansvarar inte i något fall för skada på grund av fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för.

4.7 Användaren ska i den händelse att etablerat coachmöte sker, veterligen vara fullt frisk i övrigt, och införstådd med att vid allvarliga symptom på ohälsa söka adekvat vård såsom vårdcentral, akutmottagning etc. Vid sådana situationer är inte Its ANDY rätt diskussionspartner eller vårdnivå. Vid akuta självmordstankar ska användaren inte heller vända sig till Its ANDY utan till adekvat akutpsykiatrisk instans alternativt ringa 112 för vägledning och råd.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Upphovsrätt, äganderätt och andra immateriella rättigheter till Its ANDY varumärken (inklusive därmed förväxlingsbara kännetecken), firma, domännamn, itsandy.se och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Its ANDY på itsandy, se tillhör Its ANDY med ensamrätt. Detta innebär att Its ANDY har rätten att fritt förfoga över sådana immateriella rättigheter.

5.2 All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Its ANDY material som inte uttryckligen skriftligen medgivits av Its ANDY är förbjuden. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Its ANDY immateriella rättigheter utgör ett brott mot detta Avtal.

5.3 Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Its ANDY tillhandahållande av itsandy.se och/eller andra tjänster, ska tillfalla Its ANDY med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar Its ANDY´s rätt att fritt förfoga över, inklusive rätt att fritt ändra, överlåta och upplåta sådant resultat.

5.4 Bestämmelserna i denna punkt 5 ska äga tillämpning oavsett på vilket sätt och i vilken form resultatet framställts och oavsett om resultatet framställts av Its ANDY ensamt eller tillsammans med annan. Denna bestämmelse ska vara tillämplig även efter det att Avtal mellan Its ANDY och Användaren i övrigt har upphört att gälla.

5.5 I den utsträckning Användaren levererar immaterialrättsligt skyddat material till Its ANDY däri inbegripet bild-, ljud-, video- eller textmaterial, (gemensamt ”Materialet”) upplåter härmed Användaren till Its ANDY en obegränsad, till fullo betald underlicenserbar och överlåtbar rätt för Its ANDY att använda, redigera, anpassa och vidareutveckla materialet i syfte att marknadsföra och tillhandahålla samt vidareutveckla Plattformen och Its  ANDY´s verksamhet.

5.6 Utövaren garanterar att denne inte har begått eller kommer begå intrång i någon annans rättigheter vid tillhandahållande av Materialet samt att Its ANDy använder Materialet i enlighet och därmed inte utgör intrång i någon annans rättigheter.